Rechtliche Hinweise Ha-Be Betonchemie

ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

на Ha-Be Betonchemie GmbH

   

1. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

се регулира изключително според нашите Общите Търговски Условия. Тяхната валидност се признава чрез приемането на стоката, обработката и препродажбата, така както и от приемането без възражения на офертата, на потвърждението на поръчката или на товарителницата. Отклонения от следните търговски условия изискват нашето изричното писмено потвърждение.
               

2. ОФЕРТА 

Нашите оферти не са обвързващи. Поръчките придобиват задължаващ характер, само ако ги потвърдим или ги спазим, като изпратим стоките; устни договорки са валидни- само ако ги потвърдим писмено. Нашите продукти са описани в Технически информационни листове и/или в разрешителни от строителен надзор / Декларации за експлоатационни показатели на ЕС. Позоваването и препратката към тези описания на продуктите не съдържат никакви гаранции за свойства.
Приложно- техническата консултация, както и цялата информация в техническата документация, не са обвързващи и не освобождават купувача от собствени опити и тестове. Купувачът е отговорен за спазването на законовите изисквания и тези на официалните власти при използването на нашите продукти.
             

3. ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

За обхвата на доставката определящо е нашето потвърждение на поръчката. Допълнителните споразумения и изменения изискват нашето писмено потвърждение. Докато купувачът е в просрочие със задължение, нашето задължение за доставка може да се преустанови. Ако договорен срок за доставка е виновно надвишен, доставката се забавя след определяне на разумен гратисен период. При даване на поръчката купувачът трябва да посочи местоназначението на стоката (мястото на доставка), както и получателя, както и незабавно да ни уведоми за всички промени, отнасящи се до поръчката. Ако това задължение бъде нарушено, това ни освобождава от по- нататъшни задължения за доставка.
             

4. ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА

Нашата информация за времето за доставка не е обвързваща и се счита от Хамелн или Вернсдорф. Срокът на доставка започва да тече с изпращането на потвърждението на поръчката, но не и преди предоставянето на документите, разрешителните, и др., които купувачът трябва да предостави, както и не преди получаване на договореното авансово плащане. Ако времето за доставка, посочено в потвърждението на поръчката, е надвишено наполовина, купувачът има право да се откаже от договора след определяне на разумен гратисен период. Правото му да иска обезщетение за забавяне на изпълнението се ограничава до случаи на умишлено или грубо небрежно нарушение на договора. Срокът на доставка се удължава по подходящ начин в случай на промишлени спорове, по-специално на стачки и блокади, както и при възникване на непредвидени пречки, които са извън нашия контрол, доколкото може да се докаже, че тези пречки имат значително въздействие върху завършването или доставянето на предмета на доставката. Това важи и ако обстоятелствата възникнат при подизпълнителите. Гореназованите обстоятелства не са наша отговорност и тогава, когато възникнат по време на вече съществуващо забавяне на продавача. Във важни случаи ние ще информираме купувача възможно по-скоро за началото и края на подобни пречки .
         

5. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Цените са валидни, освен ако не е договорено друго, от завода, включително товаренето в завода. Освен това данъкът върху добавената стойност се изчислява в съответната законово установена сума, която се показва отчетена отделно. Менителниците са фундаментално изключени. Компенсирането на искове с други вземания, различни от тези, които са безспорни или правно обвързващи, не може да бъде допуснато без предварително взаимно съгласие. По време на забава в плащането купувачът носи риска за нашето пълно удовлетворяване. За времето на забавянето купувачът трябва да ни възстанови обичайните банкови разходи за необезпечени заеми с ежедневно прекратяване и заедно с това да ни компенсира за всяка една щета, причинена от забавянето.
           

6. ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА

При приемането на стоката, рисковете преминават към купувача. Рискът преминава към купувача най-късно при изпращането на обекта на покупка и/или на частите от доставката, както и тогава, когато се извършват частични доставки. Ако купувачът се забави с приемането, то рискът се прехвърля към него от момента на забавянето му. Купувачът трябва да прегледа доставените стоки незабавно след получаване за дефекти по отношение на състоянието и предназначението им, в противен случай стоките се считат за одобрени.
           

7. ГАРАНЦИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Рекламациите се разглеждат само ако са направени в рамките на 8 дни от получаването на стоките - в случай на скрити дефекти след откриването им, но най-късно шест месеца след получаване на стоките - в писмен вид, придружени от придружаващи и разплащателни документи. При обоснована рекламация ние имаме право да избираме между разваляне на договора при недостатък, ремонт или доставка- замяна. Ние поемаме всички произтичащи от това разходи. При неуспешна преработка или доставка- замяна, купувачът има право да поиска намаляване на цената или отмяна на договора. Правото му да иска обезщетение се ограничава до случаи на умишлено или грубо небрежно нарушение на договора. В случаите, в които нашите добавки се използват заедно с външни добавки, които не са произведени от нас, всяка гаранция е изключена. След преработката може да се изисква само намаление на платената покупна цена за стоките, за които се отнася рекламацията за недостатъци.

8. ЗАПАЗВАНЕ НА ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

Нашите стоки се доставят при запазване на правото на собственост. Те остават наша собственост до пълното изплащане на всички вземания, включително възникващи в бъдеще, произтичащи от деловите отношенията с купувача вземания. Запазването на правото на собственост остава в сила, докато не бъдат платени всички вземания от текущата сметка. Купувачът е упълномощен да обработва запазените стоки чрез обработка на нов артикул, при условие че трябва да се считаме за собственик на новата стока по смисъла на § 950 BGB. Преработените стоки също служат за наше обезпечение. При обработката на нашите стоки с чужди, не принадлежащи на купувача стоки, ние ставаме съсобственици на новите вещи в съотношението на стойността на нашите стоки към чуждите обработени. Купувачът трябва да запази полагащата му се условната собственост на стоките в отношението със своите клиенти, докато те не заплатят изцяло цената. Всички вземания на купувача от препродажбата на запазените стоки със следното се прехвърлят на нас. Купувачът е оправомощен да събере вземанията за нас. Ако стоките със запазени права на собственост се продават от купувача заедно с чужди, не принадлежащи на нас стоки, независимо дали без или след преработка, вземането за покупната цена важи като отстъпено на нас само за размера на стойността на стоките със запазени права на собственост. По наше искане купувачът трябва да ни информира за длъжниците по преотстъпените вземания. Ние имаме правото да съобщим на длъжника за преотстъпените вземания.
                     

9. СИСТЕМИ ЗА ДОЗИРАНЕ И КОНТЕЙНЕРИ ПОД НАЕМ

Контейнерите под наем, както и системите за дозиране, остават наша собственост. Те трябва да се използват изключително за доставяните от нас добавки. Ако се използват други добавки, купувачът е длъжен незабавно да върне наетите контейнери и системите за дозиране. В противен случай си запазваме правото да начислим разходи за подмяна. Ремонтът на контейнерите под наем, както и на дозиращите системи, трябва да се извършват от купувача.
           

10. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МЕСТНА ПОДСЪДНОСТ

Място на изпълнение и местна подсъдност е Хамелн.
       

11. ЮРИДИЧЕСКА СИЛА

Ако отделни части от горепосочената договорна разпоредба изцяло или частично не са станали част от договора или са невалидни, договорът в останалата си част остава валиден.
           
Версия: AKTUELLES DATUM ERGÄNZEN


<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X