Betonfarbe, Slurry, Flüssigfarbe, Pigment

КОЙ БОИ СА ПОДХОДЯЩИ?

Изискванията към боите за бетон съгласно EN 12878

             
От първостепенно значение за оцветяването на бетона е качеството на боите за бетон. Изискванията към тези продукти за държавите от ЕС, както и за Исландия, Норвегия и Швейцария, са регламентирани с EN 12878.
     

ИЗИСКВАНИЯТА НА DIN EN 12878

Съгласно тях боята за бетон трябва да е устойчива в алкалната среда на циментното мляко и да остава стабилна при атмосферни влияния и UV-лъчение. Допълнително тя трябва да запазва постоянен цветови тон и неизменяема интензивност на цвета, за да гарантира възпроизводимостта на бетоновите продукти.
             

НЕОРГАНИЧНИ, СИНТЕТИЧНИ ПИГМЕНТИ

Съгласно EN 12878 боята за бетон трябва да е на основата на неорганични, синтетични пигменти. Към тях се причисляват железни оксиди, хромови оксиди, кобалтово синьо, титаново бяло и черни пигменти на базата на въглерод. С тези основни пигменти може да се реализира многостранен цветови спектър.
         

АРМИРАН ИЛИ НЕАРМИРАН БЕТОН?

Според изискванията си към боите за бетон стандартът разграничава две категории на приложение: категория A за употреба в неармиран бетон, като например бетонови изделия и категория Б за употреба в армиран стоманобетон. Категория Б определя допустими параметри като максималното съдържание на хлориди в боята за бетон, за да се гарантира, че няма да се проявят вредни реакции като корозия на стомана в бетона при добавяне на боята.
                 

КАЧЕСТВО НА ПЪРВО МЯСТО

Преди да се позволи използването на бои за бетон, трябва да бъде проверено тяхното съответствие със спецификациите на EN 12878. Ха-Бе е сертифицирана по тази EN-норма и с това предлага в асортимента си единствено отговарящи на тези изисквания пигменти и течни бои. В резултат на това всички бои за бетон на Ha-Be са обозначени с маркировката CE.

ИЗИСКВАНИЯТА СЪГЛАСНО EN 12878 НАКРАТКО

         

ИЗИСКВАНИЯ В КАТЕГОРИЯ A (НЕАРМИРАНИ БЕТОНИ):

 • алкално устойчиви
 • устойчиви на атмосферните влияния и на светлина
 • процеса на втвърдяване на бетона не трябва да бъде неблагоприятно повлияван
 • постоянен цветови тон и постоянна интензивност на цвета


ИЗИСКВАНИЯ В КАТЕГОРИЯ Б (АРМИРАНИ БЕТОНИ):

 • всички свойства на категория А
 • Допълнителни изисквания:
 • съдържанието на хлориди не трябва да превишава 0,1 % от общата маса
 • делът на водоразтворимите субстанции може да бъде максимално:
  » при пигменти: 0,5 % от общата маса
  » при течни бои: 5,0 % от общата маса
 • якостта на натиск на оцветения бетон може да бъде максимум 8 % по- малка в сравнение с тази на референтния бетон<   
We use cookies to provide you with a better service. If you continue to use this site, you agree to our use of cookies. Learn more
X